OTURUMLARIN TEMEL KONULARI

  • 6360 sayılı Kanun ile "il yönetimine" ve "büyükşehir yönetimine" getirilen idari - yapısal değişiklikler kapsamında yeni sorumluluk alanları, siyasi - idari yaklaşımlar, “dağlık alanlar, ormanlar, meralar, madenler, ören yerleri, doğal kaynaklar vb”,
  • 6360 Sayılı Kanun ile  "tarım ve hayvancılık” konusunda  büyükşehirlere yüklenen yeni görev, yetki ve sorumluluklar ile haklara ilişkin durum analizleri, siyasi - idari yaklaşımlar,
  • Afet Yönetimi kapsamında, merkez-yerel yönetim ilişkileri, illerin iklim risk haritalarıyla ilgili örnek çalışmalar, kırsal ve kentsel dönüşümler, su ayak izi, karbon ayak izi, insan kaynakları yönetimi,  kıyı-sınır kentleri,  güvenlik ve insan hakları sorunu, toplumsal cinsiyete duyarlı afet yönetimi,
  • Yerelde personel yönetiminde sorun alanları analizi, denetim olgusu, siyasi-idari yaklaşımlar, yerel ombudsman.